Dros gyfnod o wyth wythnos, gwahoddwyd Oriel Myrddin Gallery pedwar artist, Peter Finnemore, Carwyn Evans, Becky Adams a Jools Johnson i weithio yng ngofod yr oriel gyda gwrthrychau arbennig sy'n dwyn i gof straeon diddorol fel rhan o'r arddangosfa 'Project Object'.

Gan ddefnyddio gwrthrychau personol a phenol, ac yn yr ysbryd o arbrofi mewn safle penodol, arweinwyd a datblygwyd y gwaith mewn ffyrdd gwahanol. Roedd ymwelwyr a grwpiau cymunedol yn ymwneud â phob cam o'r dangosiad er mwyn edrych ar y straeon, hanes, cof a chysylltiadau'r gwrthrychau.

CARWYN EVANS: Altro, 19 - 30 Ebrill, 2011
Drwy weithio gyda deunydd a ddarganfuwyd o dir ei dad yng Nghastell Newydd Emlyn, roedd Carwyn Evans yn 'puro' y clai hynny, gan ddileu unrhyw synnwyr o le, hunaniaeth neu ddiwylliant o'r deunydd fel y gellir ond ei gweld fel 'stwff'; wedi'i ddatgysylltu o syniadau diwylliant a tadwlad/mamwlad.
Over an eight week period, Oriel Myrddin Gallery invited four artists; Peter Finnemore, Carwyn Evans, Becky Adams and Jools Johnson to occupy the gallery space with special objects that evoke intruiging stories as part of the exhibition 'Project Object'.

Using objects both personal and particular and a spirit of experiment and happen-stance, each of this artist-led series developed differently. Visitors and community groups engaged with each of the stages in order to explore the stories, history, memory and associations of objects.

CARWYN EVANS: Altro, 19 - 30 April 2011
Working with material unearthed from his father's land in Newcastle Emlyn, Carwyn Evans 'purifies' it, eradicating any sense of place, identity or culture from the material so that it can only be seen as 'stuff', dislocated from notions of culture and mother or fatherland.